ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, γραφικά, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία της Επιχείρησης από τη στιγμή δημοσίευσής του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) www.cosmeticscarystea.gr είναι νομότυπα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ως όνομα χώρου (domain name). Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική πώληση, χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), διανομή, μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και τυχόν υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.

Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της αποσυμπίεσης (decompilation) του λογισμικού αυτής ή της επεξεργασίας του πηγαίου του κώδικα.

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της Επιχείρησης.

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε τρόπο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, συνολικά ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ) που χρησιμοποιείται σήμερα ή θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον.