ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης της Ιστοσελίδας www.cosmeticscarystea.gr αποδέχεται ότι δε θα χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που:

είναι παράνομο, προσβλητικό ή βλαβερό προς την Ιστοσελίδα ή προς οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, εκφράζει φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου διακρίσεις, προκαλεί βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο

για το οποίο ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

παραβιάζει οιανδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία ή/και των διατάξεων αυτής

παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο

συλλέγει ή αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες

Επιπρόσθετα, ο χρήστης επίσης συμφωνεί ότι η διοίκηση, οι μέτοχοι, τα μέλη, οι υπάλληλοι της Επιχείρησης δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτους που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα www.cosmeticscarystea.gr .