Στις φόρμες παραγγελίας υπάρχουν τυχόν ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που λειτουργούν συμπληρωματικά προς τους Όρους & Προϋποθέσεις και τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις , οι συμβάσεις πώλησης (on line sale agreement), συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο (Ν.2472/1997 και Ν.3471/2006) και περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Η Επιχείρηση έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση της ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας στο info@cosmetics-carystea.gr ή μέσω της φόρμας που βρίσκεται στην ενότητα Επικοινωνία.