ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Το CARYSTEA NATURAL COSMETICS είναι επίσημα εγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου , της ατομικής επιχείρησης με επωνυμία «ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και διακριτικό τίτλο «CARYSTEA NATURAL COSMETICS» με έδρα την Κάρυστο Ευβοίας, Οδυσσέως & Ελλήνων Αμερικής, 34001, Α.Φ.Μ. 143381919, ΔΟΥ Κύμης. H ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmeticscarystea.gr, η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Ιστοσελίδα», διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ανά πάσα στιγμή χωρίς σχετική ενημέρωση των χρηστών. Συνεπώς συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενό της.

Οι παρόντες όροι διέπουν αποκλειστικά τις σχέσεις της επιχείρησης CARYSTEA NATURAL COSMETICS η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Επιχείρηση», με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με την Ιστοσελίδα. Εγγραφόμενοι ή ως απλοί επισκέπτες στην Ιστοσελίδα, οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης καθώς και την παρούσα Σύμβαση Πώλησης από Απόσταση η οποία ισχύει για κάθε συναλλαγή με την Επιχείρηση σε παρόν και μέλλον.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την κοινοτική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία ως λιανική πώληση, ορίζεται, η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης καθώς και την παρούσα Σύμβαση Πώλησης από Απόσταση οποιαδήποτε στιγμή, μονομερώς, δίχως προειδοποίηση. Έχει, όμως, την υποχρέωση να γνωστοποιεί τις εν λόγω τροποποιήσεις/ανανεώσεις στους Χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους νέους όρους όπως αυτοί διαμορφώνονται, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από την Ιστοσελίδα. Σημειώνεται ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης πώλησης από απόσταση θεωρούνται ουσιώδεις.

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας. Άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, αυτόματα και χωρίς καμία εξαίρεση, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Στην περίπτωση που κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους εν λόγω όρους, οφείλει να απέχει από κάθε χρήση/συναλλαγή με αυτή.